Archive for เมษายน 23rd, 2013

 • ด้วย สพฐ. จะดำเนินการสำรวจการพัฒนาองค์การผ่านระบบออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อใช้ในการพิจารณาแนวทาง/วิธีการพัฒนาองค์การของ สพท. แต่ละแห่ง จึงขอให้ สพท. ทุกแห่งแจ้งให้ข้าราชการที่ปฏิบัติงานอยู่ภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของข้าราชการทั้งหมด (เฉพาะที่ปฏิบัติงานในสำนักงาน) กรอกแบบสำรวจการพัฒนาองค์การ (Organization Development Survey) ผ่านทางเว็บไซต์ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร คือ http://www.psdg-obec.go.th/ หรือ http://210.246.188.58/survey ซึ่งระบบจะเปิดให้กรอกในระหว่างวันที่ 16-27 กุมภาพันธ์ 2558 ในการกรอกแบบสำรวจ... 0

  แบบสำรวจการพัฒนาองค์การ (Organization Development Survey)

  ด้วย สพฐ. จะดำเนินการสำรวจการพัฒนาองค์การผ่านระบบออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อใช้ในการพิจารณาแนวทาง/วิธีการพัฒนาองค์การของ สพท. แต่ละแห่ง จึงขอให้ สพท. ทุกแห่งแจ้งให้ข้าราชการที่ปฏิบัติงานอยู่ภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของข้าราชการทั้งหมด (เฉพาะที่ปฏิบัติงานในสำนักงาน) กรอกแบบสำรวจการพัฒนาองค์การ (Organization Development Survey) ผ่านทางเว็บไซต์ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร คือ http://www.psdg-obec.go.th/ หรือ http://210.246.188.58/survey ซึ่งระบบจะเปิดให้กรอกในระหว่างวันที่ 16-27 กุมภาพันธ์ 2558 ในการกรอกแบบสำรวจ...

  Continue Reading

 • ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะจัด ประชุมปฏิบัติการผู้รับผิดชอบการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติ ราชการและตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยกำหนดเป็น 4 จุด ดังนี้ 0

  ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2558

  ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะจัด ประชุมปฏิบัติการผู้รับผิดชอบการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติ ราชการและตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยกำหนดเป็น 4 จุด ดังนี้

  Continue Reading

 • เรียน: ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทุกเขตพื้นที่การศึกษา เรื่อง: (ขยายระยะเวลา) กำหนดการรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ และตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 รอบ 12 เดือน                          ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารายงานผลผ่านระบบรายงานผลตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (KRS: KPI... 0

  ประกาศ ระบบรายงานผล KRS และ ARS รอบ 12 เดือน

  เรียน: ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทุกเขตพื้นที่การศึกษา เรื่อง: (ขยายระยะเวลา) กำหนดการรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ และตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 รอบ 12 เดือน                          ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารายงานผลผ่านระบบรายงานผลตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (KRS: KPI...

  Continue Reading

 • เปิดระบบแบบสำรวจการพัฒนาองค์การ (Organization Development Survey) 1-31 ตุลาคม 2557 รายละเอียดตามหนังสือที่ให้ดาวน์โหลด ค่ะ ดาวน์โหลดหนังสือ ศธ 04011/ว25 >>>> image0001 ทำแบบสอบถาม Online ที่ Link นี้ >>>>> http://122.154.130.8/qpsdg/   ปล. หนังสือได้ส่งทาง e-office ไปเรียบร้อยแล้วคะ 0

  เปิดระบบแบบสำรวจการพัฒนาองค์การ (Organization Development Survey) 1-31 ตุลาคม 2557

  เปิดระบบแบบสำรวจการพัฒนาองค์การ (Organization Development Survey) 1-31 ตุลาคม 2557 รายละเอียดตามหนังสือที่ให้ดาวน์โหลด ค่ะ ดาวน์โหลดหนังสือ ศธ 04011/ว25 >>>> image0001 ทำแบบสอบถาม Online ที่ Link นี้ >>>>> http://122.154.130.8/qpsdg/   ปล. หนังสือได้ส่งทาง e-office ไปเรียบร้อยแล้วคะ

  Continue Reading

 • กพร. ได้ดำเนินการเปิดระบบรายงานผลตัวชี้วัด KRS และ ARS เพื่อรายงานในรอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ  2557 แล้ว   ดาวน์โหลดหนังสือ ศธ 04011/ว23>> img-140930154700   ปล. หนังสือส่งไปทาง e-office ด้วยแล้ว แต่ชืื่อเรื่องผิดคะ (จาก ปีงบประมาณ 2556 แก้ไขเป็น ปีงบประมาณ 2557) ขออภัยมา ณ ที่นี้... 0

  เปิดระบบ KRS ARS รอบ 12 เดือน ปี 2557

  กพร. ได้ดำเนินการเปิดระบบรายงานผลตัวชี้วัด KRS และ ARS เพื่อรายงานในรอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ  2557 แล้ว   ดาวน์โหลดหนังสือ ศธ 04011/ว23>> img-140930154700   ปล. หนังสือส่งไปทาง e-office ด้วยแล้ว แต่ชืื่อเรื่องผิดคะ (จาก ปีงบประมาณ 2556 แก้ไขเป็น ปีงบประมาณ 2557) ขออภัยมา ณ ที่นี้...

  Continue Reading

 • เนื่องจากมีการยกเลิกการจัดซื้อ Tablet ในปีงบประมาณ 2557  จึงขอยกเลิกตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ (ARS) ดังนี้ 8. ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) เพื่อการศึกษา 9. ร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) เพื่อการศึกษา 10. ระดับความพึงพอใจของครูในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) เป็นเครื่องมือช่วยในการจัดการเรียนการสอน   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบคะ 0

  ขอยกเลิกและไม่ต้องรายงานตัวชี้วัด ARS ตัวชีี้วัดที่ 8,9,10 (เรื่อง แท็บเล็ต)

  เนื่องจากมีการยกเลิกการจัดซื้อ Tablet ในปีงบประมาณ 2557  จึงขอยกเลิกตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ (ARS) ดังนี้ 8. ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) เพื่อการศึกษา 9. ร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) เพื่อการศึกษา 10. ระดับความพึงพอใจของครูในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) เป็นเครื่องมือช่วยในการจัดการเรียนการสอน   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบคะ

  Continue Reading

 •     +++(ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม)+++ 0

  ขอเชิญประชุมปฏิบัติการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และการเตรียมความพร้อมการรายงานผลตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ รอบ ๑๒ เดือน

      +++(ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม)+++

  Continue Reading

 •   เนื่องจากสำนักงาน ก.พ.ร. ได้มีการปรับปรุงรายละเอียดในบางตัวชี้วัด  กพร.สพฐ. จึงขอปรับปรุงคู่มือตัวชี้วัด KRS ปี 2557 โดยส่วนที่มีการแก้ไขจะเป็นตัวอักษรสีแดง ส่วนคู่มือ ARS ไม่มีการปรับปรุง (คู่มือ ARS ด้านล่างเป็นฉบับเดียวกับที่แจกในที่ประชุม 4 ภูมิภาค)   ท้ังนี้ คู่มือที่ได้ปรับปรุงสำหรับการนำไปใช้ในการรายงานผลรอบ 12 เดือน   คู่มือตัวชี้วัด KRS (ส่วนที่แก้ไขจะเป็นตัวอักษรสีแดง)  >>> KRS Manual (update 10-7-2014) คู่มือตัวชี้วัด... 0

  ปรับปรุงคู่มือตัวชี้วัด KRS , ARS ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (สำหรับใช้รอบ 12 เดือน)

    เนื่องจากสำนักงาน ก.พ.ร. ได้มีการปรับปรุงรายละเอียดในบางตัวชี้วัด  กพร.สพฐ. จึงขอปรับปรุงคู่มือตัวชี้วัด KRS ปี 2557 โดยส่วนที่มีการแก้ไขจะเป็นตัวอักษรสีแดง ส่วนคู่มือ ARS ไม่มีการปรับปรุง (คู่มือ ARS ด้านล่างเป็นฉบับเดียวกับที่แจกในที่ประชุม 4 ภูมิภาค)   ท้ังนี้ คู่มือที่ได้ปรับปรุงสำหรับการนำไปใช้ในการรายงานผลรอบ 12 เดือน   คู่มือตัวชี้วัด KRS (ส่วนที่แก้ไขจะเป็นตัวอักษรสีแดง)  >>> KRS Manual (update 10-7-2014) คู่มือตัวชี้วัด...

  Continue Reading

 • วันที่ 1-15 กรกฎาคม 2557   รายละเอียดดังหนังสือราชการ >>> book-Report 9 month 57 0

  เปิดระบบ KRS ARS เพื่อรายงานผลรอบ 9 เดือน 2557

  วันที่ 1-15 กรกฎาคม 2557   รายละเอียดดังหนังสือราชการ >>> book-Report 9 month 57

  Continue Reading

 • สนก. ขอแจ้งให้ทราบว่าการรายงานตัวชี้วัดที ARS15 เรื่อง โรงเรียนวิถีพุทธ ให้รายงานในรอบ 9 เดือนทั้งในเว็บ ARS และเว็บไซต์วิถีพุทธ (1 พ.ค. – 15 มิ.ย. 2557) สำหรับขอให้โรงเรียนวิถีพุทธทุกโรงเรียน ทั้งที่เคยประเมินเมื่อปีที่แล้ว และเพิ่งสมัครใหม่ เตรียมปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนตามแนวทาง 29 ประการ และให้รอประเมินผลในรอบ 9 เดือน โดยใช้ข้อมูลเดียวกันทั้งในเว็บ กพร. (ARS) และเว็บของวิถีพุทธ ในวันที่... 0

  ขอให้รายงานตัวชี้วัด ARS 15 โรงเรียนวิถีพุทธ ในรอบ 9 เดือน

  สนก. ขอแจ้งให้ทราบว่าการรายงานตัวชี้วัดที ARS15 เรื่อง โรงเรียนวิถีพุทธ ให้รายงานในรอบ 9 เดือนทั้งในเว็บ ARS และเว็บไซต์วิถีพุทธ (1 พ.ค. – 15 มิ.ย. 2557) สำหรับขอให้โรงเรียนวิถีพุทธทุกโรงเรียน ทั้งที่เคยประเมินเมื่อปีที่แล้ว และเพิ่งสมัครใหม่ เตรียมปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนตามแนวทาง 29 ประการ และให้รอประเมินผลในรอบ 9 เดือน โดยใช้ข้อมูลเดียวกันทั้งในเว็บ กพร. (ARS) และเว็บของวิถีพุทธ ในวันที่...

  Continue Reading