Archive for มิถุนายน 21st, 2013

 •   แจ้งการจัดสรรเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 0

  แจ้งการจัดสรรเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

    แจ้งการจัดสรรเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

  Continue Reading

 • กพร. ขอแจ้งให้ทราบว่าจะเลื่อนการรายงานรอบ 6 เดือนผ่านระบบ KRS และ ARS จาก 1-15 เมษายน 2557 เป็น 25 เมษายน 2557 – 10 พฤษภาคม 2557   หนังสือเป็นทางการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง   ขอบคุณคะ 0

  เลื่อนการรายงานรอบ 6 เดือน ปี 2557

  กพร. ขอแจ้งให้ทราบว่าจะเลื่อนการรายงานรอบ 6 เดือนผ่านระบบ KRS และ ARS จาก 1-15 เมษายน 2557 เป็น 25 เมษายน 2557 – 10 พฤษภาคม 2557   หนังสือเป็นทางการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง   ขอบคุณคะ

  Continue Reading

 • ขอเปลี่ยนสถานที่จัดประชุม 4 ภูมิภาค (เฉพาะจุดขอนแก่น) จากโรงแรมไอโฮเต็ล เป็น โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล ส่วนสถานที่พักแบ่งออกเป็นสองโรงแรม คือ โรงแรมบุษราคัม และ โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล  รายละเอียดดังแนบ   Book_kk <<<< หนังสือนำ namelist_kk <<<< รายชื่อ สพท. และสถานที่พัก 2 โรงแรม   ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ 0

  ด่วน!! (เฉพาะจุดขอนแก่น) แจ้งเปลี่ยนสถานที่จัดประชุม 4 ภูมิภาค

  ขอเปลี่ยนสถานที่จัดประชุม 4 ภูมิภาค (เฉพาะจุดขอนแก่น) จากโรงแรมไอโฮเต็ล เป็น โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล ส่วนสถานที่พักแบ่งออกเป็นสองโรงแรม คือ โรงแรมบุษราคัม และ โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล  รายละเอียดดังแนบ   Book_kk <<<< หนังสือนำ namelist_kk <<<< รายชื่อ สพท. และสถานที่พัก 2 โรงแรม   ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

  Continue Reading

 • สพฐ. (โดย สพร.) ขอให้ สพท. ทุกแห่ง ดำเนินการส่งข้อมูลเงินเดือนของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ โดยด่วน!! รายละเอียดติดต่อโดยตรงที่ สพร. 02 288 5645     1 Book OBEC 2 Book OPDC Attach 1 0

  เก็บข้อมูลเงินรางวัล ปี 2556

  สพฐ. (โดย สพร.) ขอให้ สพท. ทุกแห่ง ดำเนินการส่งข้อมูลเงินเดือนของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ โดยด่วน!! รายละเอียดติดต่อโดยตรงที่ สพร. 02 288 5645     1 Book OBEC 2 Book OPDC Attach 1

  Continue Reading

 •   SPP1 Survey Online Result 2nd <<<<<<< สรุปผลการ Survey Online ครั้งที่ 2 (1-30 ตุลาคม 2556) ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา   SPM Survey Online Result 2nd (1-30 October 2556) <<<<<สรุปผลการ Survey Online ครั้งที่ 2... 0

  สรุปผลการ Survey Online ครั้งที่ 2 (1-30 ตุลาคม 2556)

    SPP1 Survey Online Result 2nd <<<<<<< สรุปผลการ Survey Online ครั้งที่ 2 (1-30 ตุลาคม 2556) ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา   SPM Survey Online Result 2nd (1-30 October 2556) <<<<<สรุปผลการ Survey Online ครั้งที่ 2...

  Continue Reading

 • เอกสารใน CD Introduction_(Mr.Damronk) <<<< ppt ตอนเปิดของ ผอ.ดำรงค์ พลโภชน์* Final <<<< ppt ตอนปิดของ ผอ.ดำรงค์ พลโภชน์* 1. manual KRS 57 (new 18-03-13)<<<< คู่มือตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (แก้ไขให้ดาวน์โหลดได้แล้ว)* ARS 2557<<<< คู่มือตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ 2557 (แจกคู่มือเป็นเล่มแล้ว) ***คู่มือต้องใช้โปรแกรม... 0

  เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ ปี 2557

  เอกสารใน CD Introduction_(Mr.Damronk) <<<< ppt ตอนเปิดของ ผอ.ดำรงค์ พลโภชน์* Final <<<< ppt ตอนปิดของ ผอ.ดำรงค์ พลโภชน์* 1. manual KRS 57 (new 18-03-13)<<<< คู่มือตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (แก้ไขให้ดาวน์โหลดได้แล้ว)* ARS 2557<<<< คู่มือตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ 2557 (แจกคู่มือเป็นเล่มแล้ว) ***คู่มือต้องใช้โปรแกรม...

  Continue Reading

 • เรื่อง       การสอบทานข้อมูลข้าราชการและลูกจ้างประจำผู้ดำรงตำแหน่งและมีฐานเงินเดือน ณ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๕ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด เพื่อใช้ประกอบการจัดสรรเงินรางวัล 0

  ขอให้ สพท. ตรวจสอบข้อมูลจำนวนข้าราชการและลูกจ้างประจำและจำนวนเงินเดือน

  เรื่อง       การสอบทานข้อมูลข้าราชการและลูกจ้างประจำผู้ดำรงตำแหน่งและมีฐานเงินเดือน ณ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๕ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด เพื่อใช้ประกอบการจัดสรรเงินรางวัล

  Continue Reading

 •               ตามที่ สพฐ. ได้ดำเนินการจัดสรรเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมทั้งให้ดำเนินการคืนเงินรางวัลที่ได้รับการจัดสรรเกิน ตามหนังสือที่ ศธ 04011/70  ลงวันที่ 25 กันยายน 2556 ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 0

  ขอให้ สพท.เร่งรัดดำเนินการส่งคืนเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

                ตามที่ สพฐ. ได้ดำเนินการจัดสรรเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมทั้งให้ดำเนินการคืนเงินรางวัลที่ได้รับการจัดสรรเกิน ตามหนังสือที่ ศธ 04011/70  ลงวันที่ 25 กันยายน 2556 ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

  Continue Reading

 • กพร. ขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบ ดังนี้ 1. ขณะนี้ กพร. ได้สรุปและรายงานผลตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ในภาพรวมของ สพฐ. และส่งไปยังสำนักงาน ก.พ.ร. เรียบร้อยแล้ว 2. ผลการรับรองตัวชี้วัด KRS , ARS ปี 2556 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กพร.ได้กำหนดปฏิทินให้สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ ในส่วนกลางรับรองตัวชี้วัดทุกตัวให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 2556 และจะแจ้งผลอย่างไม่เป็นทางการให้ทราบ 3. เพื่อให้เกิดความถูกต้อง ยุติธรรม... 0

  ความคืบหน้าของการตรวจรับรองตัวชี้วัด KRS , ARS ปี 2556

  กพร. ขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบ ดังนี้ 1. ขณะนี้ กพร. ได้สรุปและรายงานผลตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ในภาพรวมของ สพฐ. และส่งไปยังสำนักงาน ก.พ.ร. เรียบร้อยแล้ว 2. ผลการรับรองตัวชี้วัด KRS , ARS ปี 2556 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กพร.ได้กำหนดปฏิทินให้สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ ในส่วนกลางรับรองตัวชี้วัดทุกตัวให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 2556 และจะแจ้งผลอย่างไม่เป็นทางการให้ทราบ 3. เพื่อให้เกิดความถูกต้อง ยุติธรรม...

  Continue Reading

 • ตามที่ กพร. ให้แจ้งปิดระบบ KRS , ARS รอบ 12 เดือน ปี 2556  ในวันที่ 31 ตุลาคม 2556 เวลา 16.30 น. กพร. ขอเรียนให้ทราบว่า สำนัก/หน่วย/ศูนย์ ที่รับผิดชอบจะดำเนินการรับรองตัวชี้วัด ทั้ง KRS ARS ให้เสร็จสิ้นภายในเดือนพฤศจิกายน 2556 และจะเปิดให้ สพท. อุทธรณ์ตัวชี้วัดต่อไป 0

  การตรวจรับรองตัวชี้วัด KRS และ ARS 2556

  ตามที่ กพร. ให้แจ้งปิดระบบ KRS , ARS รอบ 12 เดือน ปี 2556  ในวันที่ 31 ตุลาคม 2556 เวลา 16.30 น. กพร. ขอเรียนให้ทราบว่า สำนัก/หน่วย/ศูนย์ ที่รับผิดชอบจะดำเนินการรับรองตัวชี้วัด ทั้ง KRS ARS ให้เสร็จสิ้นภายในเดือนพฤศจิกายน 2556 และจะเปิดให้ สพท. อุทธรณ์ตัวชี้วัดต่อไป

  Continue Reading